โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา  ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล