โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ๑๖ ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา  ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๑๐

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 
พื้นที่บริเวณ : ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา

ความเป็นมา : โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ก่อนตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ จากการรวมกันของโรงเรียนวัดการเวกกับโรงเรียนบ้านตะปัน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา อาคารเรียนหลังแรกแบบ ป.พิเศษ ขนาด ๕ ห้องเรียน สร้างจากเงินงบประมาณสมทบกับเงินกฐินสามัคคีของชาวอำเภอพิมาย โดยการนำของนายเจริญ ปานทอง นายอำเภอ นายวิทยา อินทกนก ศึกษาธิการอำเภอ นายพรม กาศก้อง กำนันตำบลรังกาใหญ่ และนายชื่น สมัครค้า ครูใหญ่ ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ โดย พล.อ.ท หลวงเจริญจรันพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขณะนั้นเปิดสอนชั้น ป.๑-ป.๔ ครูใหญ่คนแรกชื่อ นายชื่น สมัครค้า ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจำนวนนักเรียน ๖๘๕ คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันชื่อ นายบรรจบ ระบือสันเทียะ

โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่เลขที่  ๘๙  หมู่ที่  ๑๖  ถนนพิมาย-ชุมพวง  ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๔๙๕ โดยการรวมโรงเรียนวัดการเวก (บ้านรังกา) กับโรงเรียนวัดบ้านตะปัน  เปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔

ข้อมูลพื้นฐาน เปิดทำการสอน : ๓ ช่วงชั้น  ตั้งแต่อนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ผู้บริหารสถานศึกษา : นายบรรจบ ระบือสันเทียะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

รองผู้บริหารสถานศึกษา : นายเผด็จ จันทร์เพ็ญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา