โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี ดนตรี และกีฬา
  2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีวัฒนธรรม ประเพณี รักความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น รู้จักอนุรกษ์สิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และนำเศรษฐกิจพอเพียง