โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา  ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
คณะผู้บริหาร

นายบรรจบ ระบือสันเทียะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเผด็จ จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา