โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
ปฐมวัย

นางสาวจันทิมา อารมณ์เพียร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางจิตทนาวรรณ พิมพ์จันทร์
ครู คศ.3

นางจลินทร์ ดีจริง
ครู คศ.3

นางสาวประไพ ศรีชุมแสง
ครู คศ.1