โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัจฉรา โข่พิมาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัชร์อัมพร ควบพิมาย
ครู คศ.3

นายประเสริฐ สุขสุทธิ์
ครู คศ.3

นางชลิตา กสิประกอบ
ครู คศ.3