โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

นางจิราภรณ์ ถนัดค้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

นางภัทรา สุขสุทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิการ์ ปั่นสุข
ครู (อัตราจ้าง)