โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสหรัฐ สืบค้า
วิชาเอกภาษาไทย
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายเอกชัย เจียนกระโทก
วิชาเอกศิลปะ

นายวีระวัฒน์ สุขทองหลาง
วิชาเอกคอมพิวเตอร์

นางสาวสุภาพ ซื่อตรง
วิชาเอกเทคโนโลยีนวัตรกรรม-คอมพิวเตอร์

นางสาวศุภราภรณ์ สกุลใสนอก
วิชาเอกเทคโนโลยีนวัตรกรรม-คอมพิวเตอร์

นางสาวปาริฉัตร ผาทอง
วิชาเอกภาษาไทย

นางสาวพรวิไล มุ่งครอบกลาง
วิชาเอกสังคมศึกษา