โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพยุง จับพิมาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวันเพ็ญ นนทชัย
ครู คศ.3

นายวัชรีสาร พจน์ปริญญา
ครู คศ.3

นางสาวอรพิณ บุญญานุสนธ์
ครู คศ.3

นางพัชรี มานะยิ่ง
ครู คศ.3