โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพลินตา สิงห์สนั่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวันดี นิลพิมาย
ครู คศ.3

นางเพ็ญศรี สอพิมาย
ครู คศ.3

นางวาสนา ผลนา
ครู คศ.3

นางสาวจิราภา ถนัดค้า