โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจรัสศรี มณีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประไพพร พิมพ์จันทร์
ครู คศ.3

นางอุทัยวรรณ ทะยอมใหม่
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา กลิ่นบุบผา
ครู คศ.1