โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา  ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุนันท์ ค้าขาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอุไร ฉายพิมาย
ครู คศ.3

นายพิศักดิ์ นามศรี
ครูผู้ช่วย