โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประมวล พันธุเวช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุปราณี กาศก้อง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเจริญพงศ์ เบาแรง
ครู (อัตราจ้าง)