โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกัญญา สุขสุทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกัลยา แสนรังค์
ครู คศ.3

นางอัจฉรา วัชรประทีป
ครู คศ.2