โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอารี ยศไกร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิราภา นรินทร์นอก
ครู คศ.3

นางปนัดดา กลั่นกระโทก
ครู คศ.2

นางสาวอัชวรรณ คาตา
ครูผู้ช่วย