โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ กลุ่มกลาง
ตำแหน่ง : ประธาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูธรรมธัชธาดา
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้นำทางศาสนา
ตัวแทนจาก : ส่วนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ประครูสุตธรรมวิสิฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้นำทางศาสนา
ตัวแทนจาก : ส่วนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ เพชรโต
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร เพชรโต
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทน อปท.
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนอม สุโข
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางละม่อม ฉายพิมาย
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุกูล สีชมภู
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ พลฉิม
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ พลฉิม
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางโสภา พันธุ์ดี
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดร หมั่นดี
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ ลอยพิมาย
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ สุขสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ ระบือสันเทียะ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ/ผอ. ร.ร.
ตัวแทนจาก : สถานศึกษา
เบอร์โทร :