โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
หมู่ที่ 16 ถนนพิมาย - ชุมพวง บ้านรังกา   ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
เบอร์โทรศัพท์ 0870159961
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิ่นชนก แช่มพุทรา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพัฒน์ แหนหลาง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไชยบำรุง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3